Kto sme

PhDr. Dana Buntová, PhD.
logopedička, riaditeľka SCŠPP
buntovadana@gmail.com

V roku 1990 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou z logopédie, surdopédie a psychopédie. V odbore logopédia získala v roku 2002 titul PhDr. a v roku 2011 vedecko-akademickú hodnosť PhD. Pracovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave a v ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre logopédie v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave vyučuje predmety Dyslália, Logopedická intervencia a Manažment logopedickej intervencie v školstve. Je spoluzakladateľka Centra detskej reči v Trnave, ktoré aj úspešne riadi. V rámci svojej praxe sa vedeckým i praktickým spôsobom venuje problematike narušeného a oneskoreného vývinu reči v ranom a predškolskom veku detí, problematike dyslálie, verbálnej dyspraxie, fonologickým poruchám, deťom so sluchovým postihnutím. Zameriava sa na preverbálny skríning detí s autizmom a na sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku. Absolvovala kurzy z oblasti diagnostiky a terapie NKS organizované SAL a kurzy ABA terapie. Spolupracovala na medzinárodnom projekte ELDEL – Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje kurzy pre Slovenskú asociáciu logopédov, Metodické centrum v Bratislave, Dialóg s.r.o., Štátny pedagogický ústav, LENORIS, n.o., ŠZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom, ZŠI pre žiakov s NKS. Publikuje vedecké články v časopisoch, zborníkoch i monografiách. Pôsobila ako viceprezidentka pre organizačnú činnosť Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave i ako členka komisie ŠPU poverená riešením metodických materiálov pre ranú intervenciu a špeciálnopedagogickú diagnostiku. V súčasnosti je členkou prezídia Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave a zároveň zakladajúcou členkou a štatutárkou Komory školských logopédov.

Mgr. Benita Tiefenbacherová
logopedička
tiefenbacherova.b@gmail.com

Ukončila jednoodborové magisterské štúdium logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave. Je členkou pracovnej skupiny ELDEL – Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch. Zúčastnila sa rôznych odborných kurzov a seminárov, ako napr. Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina či Zvyšovanie gramotnosti v európskych jazykoch. Po skončení vysokej školy svoje skúsenosti z diagnostiky a terapie nadobudla v praxi v materských školách. V súčasnosti obohacuje svoju prax v Centre detskej reči v Trnave.

Mgr. et Mgr. Alžbeta Lazíková
psychologička
sindelartt@gmail.com

Ukončila magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a magisterské štúdium psychológie a biológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala štvorsemestrálny špecializačný kurz zo školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa mnohých vzdelávaní, výcvikov a seminárov, ako napr. Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi, Výchovno­preventívny program Srdce na dlani, semináre v aplikovanej behaviorálnej terapii ABA, výcviky v práci s diagnostickými metódami: W­J inteligenčný test, Scénotest, Handtest, Baumtest, Kresba ľudskej postavy, Diagnostika symptómov autistického spektra, Dynamické vyšetrenie detí prof. D. Tzuriela. Dlhodobo získavala skúsenosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci a v Reedukačnom domove pre mládež. Stala sa certifikovaným terapeutom v metóde Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina ICELP Izrael a v metóde Dr. Sindelar – Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania. Svoje skúsenosti zúročila v spoluautorstve vydaním vedeckej monografie Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole, vo vedeckých štúdiách ako Preventívny program „Cez rozprávku do školy“, Kazuistiky z praxe, Rozvoj parciálnych kognitívnych funkcií predškolských detí.

Mgr. Mária Zachardová
logopedička, špeciálna pedagogička
zachardova.m@gmail.com 

Magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore pedagogika pre MVOS ukončila štátnicami z logopédie, tyflopédie a psychopédie. Je certifikovanou trénerkou COGMED – tréning pracovnej pamäti. Taktiež je členkou Slovenskej asociácie logopédov a členkou Lenoris, n.o. Pracovala v Trnave ako špeciálna pedagogička a logopedička v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na ZŠ A. Kubinu, v triede pre deti s VPU na ZŠ na Mozartovej ulici, v Detskom integračnom centre. Zúčastnila sa študijného pobytu zameraného na terapiu detí s VPU a ADHD v Scening Land School v Tennessee, USA. Svoje praktické skúsenosti obohacuje o vzdelávanie na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii, Fonologické procesy v detskom veku a ich diagnostika, NKS pri demencii, Dyskalkúlia – diagnostika a terapia, Ťažkosti s učením detí so zdravotným postihnutím spina bifida a/alebo hydrocefalus, Diagnostika porúch psychického vývinu, Aspergerov syndróm, Praktické využitie Laheyovej modelu vývinu reči pre bežnú prax, Zajakavosť, Komunikácia a asertívne správanie, Using Assisteve Technology to adapt Education for children with special needs, KUPREV, INPP školský program, Kurz pracovnej pamäti – COGMED, Poruchy učenia a správania, koncentrácie, ADHD a ich neurofyziologické príčiny, KUPOZ, ABA/VB worshopy, Dynamic Assesment of Young Children, Myofunkčná terapia. Knižne publikovala v monografii Vývin mozgu a jeho poruchy, časť Mentálna retardácia. Prednášala o poruchách učenia, o diagnostike a terapii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre Lenoris i pre základné školy v Trnave.

Mgr. Veronika Halašová
logopedička
vera.halasova@gmail.com

Ukončila magisterské štúdium jednoodborovej logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zúčastnila vedenia individuálnej a skupinovej logopedickej terapie v rámci výskumných projektov v Bratislave i vedenia logopedickej intervencie s využitím prvkov ABA terapie. Pôsobila ako výskumný asistent v medzinárodnom projekte ELDEL na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V spoluautorstve publikovala vo vedeckej štúdii Efektivita tréningu fonematického uvedomovania pri stimulácii jazykových schopností u detí predškolského veku. Zúčastnila sa týchto odborných kurzov, seminárov a workshopov: Kolokvium mladých logopédov, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Rozvíjanie sluchových a jazykových schopností detí so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči, Aplikovaná behaviorálna analýza, Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA), Kognitívny tréning, Projekt ELDEL – Zvyšovanie gramotnosti v európskych jazykoch, Aplikovaná behaviorálna analýza.