Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.
Primárnym objektom našej špeciálnopedagogickej, logopedickej a psychologickej starostlivosti sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami – poruchou pozornosti, učenia, hyperaktivitou, deti so sluchovým postihnutím, s niektorými pervazívnymi vývinovými poruchami,deti so zdravotným oslabením a dlhodobo choré deti. Pracujeme s klientmi od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.
Klientom poskytujeme špeciálnopedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a terapiu, ponúkame poradenstvo pre rodičov i učiteľov. Organizujeme detské skupinové terapeutické kurzy pred vstupom do ZŠ i odborné kurzy pre rodičov a pedagógov. Vypracúvame podklady pre zaradenie detí a žiakov do systému špeciálnych školských zariadení i podklady pre priamu integráciu detí a žiakov do bežných MŠ a ZŠ. Vykonávame supervíznu činnosť pre odborných zamestnancov v rezorte školstva. Ponúkame možnosť odborných praxí študentom logopédie, špeciálnej pedagogiky a psychológie.
Pracujeme uznávanými a dlhodobou praxou overenými diagnostickými a terapeutickými metódami, ktoré stále obohacujeme ďalším vzdelávaním.