Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.
Primárnym objektom našej špeciálnopedagogickej, logopedickej a psychologickej starostlivosti sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami – poruchou pozornosti, učenia, hyperaktivitou, deti so sluchovým postihnutím, s niektorými pervazívnymi vývinovými poruchami,deti so zdravotným oslabením a dlhodobo choré deti. Pracujeme s klientmi od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.
Klientom poskytujeme špeciálnopedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a terapiu, ponúkame poradenstvo pre rodičov i učiteľov. Organizujeme detské skupinové terapeutické kurzy pred vstupom do ZŠ i odborné kurzy pre rodičov a pedagógov. Vypracúvame podklady pre zaradenie detí a žiakov do systému špeciálnych školských zariadení i podklady pre priamu integráciu detí a žiakov do bežných MŠ a ZŠ. Vykonávame supervíznu činnosť pre odborných zamestnancov v rezorte školstva. Ponúkame možnosť odborných praxí študentom logopédie, špeciálnej pedagogiky a psychológie.
Pracujeme uznávanými a dlhodobou praxou overenými diagnostickými a terapeutickými metódami, ktoré stále obohacujeme ďalším vzdelávaním.

Náš tím odborníkov

PhDr. Dana Buntová, PhD.
logopedička, riaditeľka SCŠPP

buntovadana@gmail.com

V roku 1990 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou z logopédie, surdopédie a psychopédie. V odbore logopédia získala v roku 2002 titul PhDr. a v roku 2011 vedecko-akademickú hodnosť PhD. Pracovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave a v ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre logopédie v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave vyučuje predmety Dyslália, Logopedická intervencia a Manažment logopedickej intervencie v školstve. Je spoluzakladateľka Centra detskej reči v Trnave, ktoré aj úspešne riadi. V rámci svojej praxe sa vedeckým i praktickým spôsobom venuje problematike narušeného a oneskoreného vývinu reči v ranom a predškolskom veku detí, problematike dyslálie, verbálnej dyspraxie, fonologickým poruchám, deťom so sluchovým postihnutím. Zameriava sa na preverbálny skríning detí s autizmom a na sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku. Absolvovala kurzy z oblasti diagnostiky a terapie NKS organizované SAL a kurzy ABA terapie. Spolupracovala na medzinárodnom projekte ELDEL – Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje kurzy pre Slovenskú asociáciu logopédov, Metodické centrum v Bratislave, Dialóg s.r.o., Štátny pedagogický ústav, LENORIS, n.o., ŠZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom, ZŠI pre žiakov s NKS. Publikuje vedecké články v časopisoch, zborníkoch i monografiách. Pôsobila ako viceprezidentka pre organizačnú činnosť Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave i ako členka komisie ŠPU poverená riešením metodických materiálov pre ranú intervenciu a špeciálnopedagogickú diagnostiku. V súčasnosti je členkou prezídia Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave a zároveň zakladajúcou členkou a štatutárkou Komory školských logopédov.

Mgr. Mária Zachardová
logopedička, špeciálna pedagogička
zachardova.m@gmail.com 

Magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore pedagogika pre MVOS ukončila štátnicami z logopédie, tyflopédie a psychopédie. Je certifikovanou trénerkou COGMED – tréning pracovnej pamäti. Taktiež je členkou Slovenskej asociácie logopédov a členkou Lenoris, n.o. Pracovala v Trnave ako špeciálna pedagogička a logopedička v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na ZŠ A. Kubinu, v triede pre deti s VPU na ZŠ na Mozartovej ulici, v Detskom integračnom centre. Zúčastnila sa študijného pobytu zameraného na terapiu detí s VPU a ADHD v Scening Land School v Tennessee, USA. Svoje praktické skúsenosti obohacuje o vzdelávanie na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii, Fonologické procesy v detskom veku a ich diagnostika, NKS pri demencii, Dyskalkúlia – diagnostika a terapia, Ťažkosti s učením detí so zdravotným postihnutím spina bifida a/alebo hydrocefalus, Diagnostika porúch psychického vývinu, Aspergerov syndróm, Praktické využitie Laheyovej modelu vývinu reči pre bežnú prax, Zajakavosť, Komunikácia a asertívne správanie, Using Assisteve Technology to adapt Education for children with special needs, KUPREV, INPP školský program, Kurz pracovnej pamäti – COGMED, Poruchy učenia a správania, koncentrácie, ADHD a ich neurofyziologické príčiny, KUPOZ, ABA/VB worshopy, Dynamic Assesment of Young Children, Myofunkčná terapia. Knižne publikovala v monografii Vývin mozgu a jeho poruchy, časť Mentálna retardácia. Prednášala o poruchách učenia, o diagnostike a terapii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre Lenoris i pre základné školy v Trnave.

Mgr. Kristína Mocsári
logopedička
csapaiova.logopedia@gmail.com

Má ukončené magisterské štúdium jednoodborovej logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pokračuje ďalej doktorandským štúdiom, v ktorom sa zaoberá terapiou zajakavosti u detí. V Centre detskej reči sa venuje deťom, ktoré majú problémy s výslovnosťou, deťom s vývinovou jazykovou poruchou a deťom so zajakavosťou či poruchami učenia.

Mgr. Patrícia Šebestová
logopedička
patriciasebestova@gmail.com

Absolvovala jednoodborové magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj záujem o prácu s deťmi prejavila už počas štúdia na strednej škole na Pedagogickej a Sociálnej akadémii v Prešove. Po tomto štúdiu  získala prax aj ako učiteľka Materskej školy v triede s deťmi predškolského veku. V roku 2014 tiež ukončila bakalárske štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského, počas ktorého súbežne študovala aj logopédiu. Titulom Bc. nadobudla zručnosti pre terapeuticko-výchovnú a poradenskú činnosť s jednotlivcami s rôznym znevýhodnením s využitím pohybu, hry, tvorivých, individuálnych a skupinových aktivít (s prvkami arteterapiebiblioterapie, terapie hrou, rodinnej terapie a iných). V roku 2019 sa aktívne zúčastnila na XIII. Medzinárodnom afaziologickom sympóziu. V súčasnej dobe sa zaoberá intervenciou detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v Centre detskej reči.

Mgr. Kamila Hermanská
logopedička
kami.hermanska@gmail.com

Štúdium logopédie ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s magisterským titulom. Svoj záujem o prácu s deťmi prejavila už počas štúdia na vysokej škole, kedy si prehlbovala svoje vedomosti nie len teoreticky, ale aj prakticky, a to poskytovaním logopedickej intervencie v našom centre pod vedením odbornej supervízie. V rámci diplomovej práce sa venovala terapii vývinovej verbálnej dyspraxie a jej aplikáciou pre slovensky hovoriace deti. Zúčastnila sa medzinárodného výskumného projektu ELDEL na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského ako výskumný asistent. Počas a po štúdiu sa zúčastnila odborných seminárov a kurzov Fonologické terapie, XIII. ročník konferencie Neurodegeratívne poruchy komunikácie a workshopu Aplikovaná behaviorálna analýza vedený behaviorálnou analytičky Tarou Farherty BCBA z Dublinu. V súčastnosti poskytuje logopedickú starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou v našej poradni.

Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.
psychologička
blanka.hofbauerova@gmail.com

V roku 1994 ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v odbore psychológia získala v roku 1999 vedecko-akademickú hodnosť PhD. Pracovala na VÚDPaPe v Bratislave ako výskumný pracovník a praktické skúsenosti získavala v tamojšom Detskom centre. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie VŠZaSP sv. Alžbety, kde vyučuje predmety Vývinová psychológia, Poruchy detského vývinu a Neuropsychológia. Absolvovala štvorsemestrálne špecializované inovačné štúdium pre pedagógov osôb s autizmom na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti rozširuje vzdelávaním na rôznych kurzoch, výcvikoch a seminároch ako napr. výcviky v práci s diagnostickými metodikami: SON-R 2½–7, BSID-II, MABC-2; semináre: Práca s detskou kresbou Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia, KBT pri práci s úzkostnými deťmi, Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentom veku; kurzy intervenčných a stimulačných programov: KUPOZ, KUPREV, KUMOT, KUPUB, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Diagnostika a terapia deficity čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar. Poskytuje psychologickú diagnostiku a rediagnostiku intelektových schopností, psychologickú diagnostiku osobnosti, diagnostiku profesionálnej orientácie, diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií, tréning fonematického uvedomovania u predškolákov, poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch s dieťaťom, poradenstvo v oblasti výberu strednej a vysokej školy, či poradenstvo vzdelávacím inštitúciám v rámci integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

PhDr. Veronika Kalivodová, PhD.
psychologička
nika.kalivodova@gmail.com

Má ukončené magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V odbore psychológia získala v roku 2015 titul PhDr. a v roku 2017 vykonala prvú atestačnú skúšku ako odborný zamestnanec psychológ. V roku 2020 ukončila 5-ročný postgraduálny psychoterapeutický výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii v ČR (pod vedením prof. MUDr. Praška, CSc. a MUDr. Možného), v tomto roku si tiež ako odborný zamestnanec špecialista – zástupca riaditeľa, doplnila a overila svoje zručnosti Funkčným vzdelávaním pre vedúcich odborných zamestnancov na UK v Bratislave. Od roku 2018 je študentkou doktorandského štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po štúdiu svoju prax načerpala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre a Galante a taktiež v Detskom domove v Seredi. Zúčastnila sa mnohých odborných školení a kurzov, ako napr. Lüscherov farbový test, Test kresby stromu, Vývojové škály Bayleyové, Test motoriky pre deti MABC-2, Terapeutický program KuPREV, KUPOZ, Kurz krízovej intervencie v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse, Kurzu práce s terapeutickými kartami, Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie I, II, Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, taktiež v práci s deťmi, rodinou a skupinou, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Využitie kognitívne-behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania, Práca s emóciami v poradenskom procese, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Skupinová dynamika, Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, taktiež s deťmi a adolescentmi, Pracovné zošity a pomôcky pre deti s poruchami učenia a i.

Mgr. Júlia Bernátová
psychologička
psycholog.bernatova@gmail.com

Magisterské štúdium jednoodborovej psychológie ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2011. Spolupracovala s centrom augmentatívnej a alternatívnej komunikácie Komunikujme spolu n.o. na propagácii AAK na Slovensku medzi odborníkmi aj rodičmi nehovoriacich detí. Ďalšiu prax získala ako psychologička v detskom domove a ako školská psychologička v Základnej škole Leopoldov a Spojenej škole Beethovenova Trnava. Popri praxi si svoje odborné znalosti rozširuje na rôznych školeniach, výcvikoch, kurzoch a seminároch, ako napríklad: Vzdelávací program Bazálna stimulácia (Inštitút Bazálnej stimulácie Prof. Dr. Fröhlicha), Diagnostika a terapia deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelar, Využitie KBT pri práci s deťmi s ADHD a poruchami správania, ABA pre začiatočníkov, Školiaci a výcvikový kurz Scénotest a terapia/diagnostika hrou, Praktické použitie nástroja SON-R, Práca s detskou kresbou, Podpora začlenenia žiaka s Aspergerovým syndrómom do kolektívu, KUPOZ – program rozvoja pozornosti u detí, Sandplay/Sandtray, Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách, Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník 1 a 2, Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými, Hra a podporná komunikácia (Spiel und Unterstützte Kommunikation, Landau), Neuropsychológia v praxi, Základy psychotraumatológie, Katatýmne-imaginatívna psychoterapia, Cyklus arteterapeutických seminárov Ja-Ty-My.

Mgr. Jozefka Volfová
špeciálna pedagogička
 
Je absolventkou PdF UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. V školstve pôsobí od roku 1998 ako učiteľka  v bežnej  ale aj špeciálnej základnej škole na 1. a 2.stupni, zároveň pracovala ako školský špeciálny pedagóg. V roku 2009 ukončila rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika – poradenstvo. Od  roku 2010 pokračovala v práci špeciálneho pedagóga v detskom domove. Do školstva sa vrátila v roku 2016 a od roku 2019 pracuje aj v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. V roku 2020 úspešne obhájila I. atestáciu so zameraním na prevenciu VPU. Počas svojej praxe absolvovala semináre a vzdelávania rozširujúce jej špeciálno-pedagogické kompetencie v rámci diagnostiky, prevencie a terapie (Kupoz, Kuprev, Eľkonin, Metóda dobrého štartu, Bazálna stimulácia, Muzikoterapia, Biofeedback, Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Nenásilná komunikácia). V rámci svojej práce poskytuje špeciálno-pedagogickú, preventívnu, terapeutickú starostlivosť  deťom mladšieho školského a predškolského veku ako aj žiakom základnej školy, spoluprácu, odborné vedenie, konzultácie s rodičmi, vyučujúcimi a s asistentmi učiteľa.