Branislav Gröhling

Bratislava 18. mája 2020

Číslo: Číslo: 2020/11506:1-A2110

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020

a) obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a
centier špeciálno-pedagogického poradenstva,
b) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok
uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020.

Úplné znenie rozhodnutia k nahliadnutiu TU