Poskytované služby

Logopedické služby

Zisťujeme úroveň komunikačnej a jazykovej schopnosti Vášho dieťaťa, diagnostikujeme oneskorený alebo narušený vývin reči, overujeme jeho pripravenosť do školy. Terapeuticky pôsobíme pri problémoch s výslovnosťou, pri verbálnej dyspraxii, zajakavosti či pri vývinových poruchách učenia ako dyslexia a dysortografia. Poskytujeme diagnostiku a terapiu deťom so sluchovým postihnutím, autizmom, ADHD i deťom s Downovým syndrómom.

Psychologické služby

Vykonávame psychologickú diagnostiku zameriavajúcu sa na intelekt a osobnosť dieťaťa, jeho tvorivosť a na rodinné vzťahy, overujeme školskú spôsobilosť. Zameriavame sa na včasné odhalenie vývinových porúch učenia už v predškolskom veku, stimulujeme tieto poruchy terapeutickými metódami, ako napr. Sindelarterapia, Feuersteinterapia, Eľkonin, KUPOZ, Škola pozornosti. Diagnostikujeme prítomné symptómy spojené s autistickým spektrom. Ponúkame možnosť terapie aj v detských skupinových programoch Srdce na dlani, Cez rozprávku do školy, KOSETO ai.

Špeciálnopedagogické služby

Diagnostikujeme a stimulujeme u detí oblasť motoriky, sluchového a zrakového vnímania, pamäti, schopnosti hrať sa, schopnosti sebaobsluhy. Stanovujeme úroveň jeho vedomostí a zručností, overujeme pripravenosť do školy. Zameriavame sa aj na odhalenie vývinových porúch učenia a ich nápravu.