Cieľom tohto usmernenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)) po dobu trvania potreby dodržiavania
epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa
líšia od (či sú upravené nad rámec) štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických,
pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov pre centrá.

celé znenie usmernenia k nahliadnutiu TU