Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.
psychologička

blanka.hofbauerova@gmail.com

V roku 1994 ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v odbore psychológia získala v roku 1999 vedecko-akademickú hodnosť PhD. Pracovala na VÚDPaPe v Bratislave ako výskumný pracovník a praktické skúsenosti získavala v tamojšom Detskom centre. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie VŠZaSP sv. Alžbety, kde vyučuje predmety Vývinová psychológia, Poruchy detského vývinu a Neuropsychológia. Absolvovala štvorsemestrálne špecializované inovačné štúdium pre pedagógov osôb s autizmom na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti rozširuje vzdelávaním na rôznych kurzoch, výcvikoch a seminároch ako napr. výcviky v práci s diagnostickými metodikami: SON-R 2½–7, BSID-II, MABC-2; semináre: Práca s detskou kresbou Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia, KBT pri práci s úzkostnými deťmi, Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentom veku; kurzy intervenčných a stimulačných programov: KUPOZ, KUPREV, KUMOT, KUPUB, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Diagnostika a terapia deficity čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar. Poskytuje psychologickú diagnostiku a rediagnostiku intelektových schopností, psychologickú diagnostiku osobnosti, diagnostiku profesionálnej orientácie, diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií, tréning fonematického uvedomovania u predškolákov, poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch s dieťaťom, poradenstvo v oblasti výberu strednej a vysokej školy, či poradenstvo vzdelávacím inštitúciám v rámci integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.