Psychologická starostlivosť

Vykonávame psychologickú diagnostiku a rediagnostiku intelektových schopností, psychologickú diagnostiku osobnosti, diagnostiku profesionálnej orientácie, diagnostiku školskej spôsobilosti a psychoterapiu.

Zameriavame sa na včasné odhalenie vývinových porúch učenia, porúch pozornosti a deficitov čiastkových funkcií už v predškolskom veku, ktoré stimulujeme terapeutickými metódami, ako napr. Sindelar terapia, Feuerstein terapia, KUPOZ, KUPREV, Škola pozornosti
a Eľkonin tréning fonematického uvedomovania predškolákov.

Poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch s dieťaťom, poradenstvo v oblasti výberu strednej a vysokej školy, či poradenstvo vzdelávacím inštitúciám v rámci
integrácie dieťaťa so ŠVVP.