Prijímame nových klientov

prijímame do terapeutickej starostlivosti deti s poruchou výslovnosti

a deti od 2. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia na jazykovom podklade 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.