Pro Libero

občianske združenie

ProLibero

Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc deťom a mládeži prioritne s narušenou
komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS), ale aj s iným zdravotným znevýhodnením
(ďalej len so ZZ) ako napríklad mentálnym, telesným, sluchovým a zrakovým teda deťom
a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so ŠVVP) a zároveň
rodičom a osobám pracujúcim s touto skupinou detí a mládežou a to najmä v oblasti
logopedickej, špeciálno-pedagogickej, psychologickej, poradenskej a vzdelávacej,
prostredníctvom osôb oprávnených na vykonávanie týchto činností.

Občianske združenie sa zameriava na presadzovanie a skvalitnenie integrácie detí a mládeže
so ŠVVP do spoločnosti. Prioritnou oblasťou OZ je depistáž, osveta a vzdelávania nielen detí
a mládeže ale aj všetkých zainteresovaných osôb v procese integrácie a inklúzie s cieľom
zabezpečenia ich plnohodnotného života.

Prostredníctvom OZ chceme sprostredkovať najnovšie informácie a stratégie práce s deťmi a
mládežou so ŠVVP odbornej i laickej verejnosti. V súčasnej dobe je verejnosť zahltená
množstvom voľne dostupných informácií a materiálov, ktoré nie vždy sú v súlade s
overenými postupmi, čo môže negatívne ovplyvniť vývin detí a mládeže so ŠVVP. Z toho
dôvodu pociťujeme potrebu sprostredkovať informácie evidence based, ktoré by sa vďaka
webinárom, seminárom a workshopom dostali k cieľovej skupine a poskytli im možnosť
získať overené informácie, možnosť konzultácie a získanie istoty pri výchove a vzdelávaní
týchto detí.

OZ existuje na dobrovoľníckej báze, nemá žiadneho zamestnanca. Väčšina našich aktivít je
pokrytá z príspevkov z 2%, z grantov, zo sponzorských a členských príspevkov.

Stanovy občianskeho združenia si môžete prezrieť, alebo prevziať tu: Stanovy OZ ProLibero

Kontakt:
ProLibero
Námestie Jozefa Herdu 579/1
917 01 Trnava
proliberott@gmail.com
IČO: 54276730
č. účtu: SK76 0200 0000 0045 7502 3658