Centrum detskej reči

patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.
Primárnym objektom našej špeciálnopedagogickej, logopedickej a psychologickej starostlivosti sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami – poruchou pozornosti, učenia, hyperaktivitou, deti so sluchovým postihnutím, s niektorými pervazívnymi vývinovými poruchami,deti so zdravotným oslabením a dlhodobo choré deti. Pracujeme s klientmi od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.
Klientom poskytujeme špeciálnopedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a terapiu, ponúkame poradenstvo pre rodičov i učiteľov. Organizujeme detské skupinové terapeutické kurzy pred vstupom do ZŠ i odborné kurzy pre rodičov a pedagógov. Vypracúvame podklady pre zaradenie detí a žiakov do systému špeciálnych školských zariadení i podklady pre priamu integráciu detí a žiakov do bežných MŠ a ZŠ. Vykonávame supervíznu činnosť pre odborných zamestnancov v rezorte školstva. Ponúkame možnosť odborných praxí študentom logopédie, špeciálnej pedagogiky a psychológie.
Pracujeme uznávanými a dlhodobou praxou overenými diagnostickými a terapeutickými metódami, ktoré stále obohacujeme ďalším vzdelávaním.

náš tím odborníkov

PhDr. Veronika Kalivodová, PhD.

PhDr. Veronika Kalivodová, PhD.

riaditeľka SCPP, psychológ

nika.kalivodova@gmail.com

PhDr. Dana Buntová, PhD.

PhDr. Dana Buntová, PhD.

špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd

buntovadana@gmail.com

Mgr. Mária Zachardová

Mgr. Mária Zachardová

logopéd, špeciálny pedagóg

zachardova.m@gmail.com

Mgr. Kristína Mocsári

Mgr. Kristína Mocsári

logopéd

csapaiova.logopedia@gmail.com

Mgr. Monika Janíková, PhD.

Mgr. Monika Janíková, PhD.

logopéd

nemcova.logopedia@gmail.com

Mgr. Patrícia Varechová

Mgr. Patrícia Varechová

logopéd

patriciasebestova@gmail.com

Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.

Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.

psychológ

blanka.hofbauerova@gmail.com

Mgr. Kamila Hermanská

Mgr. Kamila Hermanská

logopéd

kami.hermanska@gmail.com

Mgr. Jozefka Volfová

Mgr. Jozefka Volfová

špeciálny pedagóg

jozefka17@gmail.com

Mgr. Andrea Bírová

Mgr. Andrea Bírová

špeciálny pedagóg

birovaada@gmail.com