Mgr. Kristína Mocsári
logopedička

csapaiova.logopedia@gmail.com

Má ukončené magisterské štúdium jednoodborovej logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pokračuje ďalej doktorandským štúdiom, v ktorom sa zaoberá terapiou zajakavosti u detí. V Centre detskej reči sa venuje deťom, ktoré majú problémy s výslovnosťou, deťom s vývinovou jazykovou poruchou a deťom so zajakavosťou či poruchami učenia.