PhDr. Veronika Kalivodová, PhD.
riaditeľka SCPP, psychológ

nika.kalivodova@gmail.com

Má ukončené magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V odbore psychológia získala v roku 2015 titul PhDr. a v roku 2017 vykonala prvú atestačnú skúšku ako odborný zamestnanec psychológ. V roku 2020 ukončila 5-ročný postgraduálny psychoterapeutický výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii v ČR (pod vedením prof. MUDr. Praška, CSc. a MUDr. Možného), v tomto roku si tiež ako odborný zamestnanec špecialista – zástupca riaditeľa, doplnila a overila svoje zručnosti Funkčným vzdelávaním pre vedúcich odborných zamestnancov na UK v Bratislave. Od roku 2018 je študentkou doktorandského štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po štúdiu svoju prax načerpala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre a Galante a taktiež v Detskom domove v Seredi. Zúčastnila sa mnohých odborných školení a kurzov, ako napr. Lüscherov farbový test, Test kresby stromu, Vývojové škály Bayleyové, Test motoriky pre deti MABC-2, Terapeutický program KuPREV, KUPOZ, Kurz krízovej intervencie v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse, Kurzu práce s terapeutickými kartami, Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie I, II, Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, taktiež v práci s deťmi, rodinou a skupinou, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Využitie kognitívne-behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania, Práca s emóciami v poradenskom procese, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Skupinová dynamika, Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, taktiež s deťmi a adolescentmi, Pracovné zošity a pomôcky pre deti s poruchami učenia a i.