Mgr. Mária Zachardová
logopéd, špeciálny pedagóg

zachardova.m@gmail.com

Magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore pedagogika pre MVOS ukončila štátnicami z logopédie, tyflopédie a psychopédie. Je certifikovanou trénerkou COGMED – tréning pracovnej pamäti. Taktiež je členkou Slovenskej asociácie logopédov a členkou Lenoris, n.o. Pracovala v Trnave ako špeciálna pedagogička a logopedička v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na ZŠ A. Kubinu, v triede pre deti s VPU na ZŠ na Mozartovej ulici, v Detskom integračnom centre. Zúčastnila sa študijného pobytu zameraného na terapiu detí s VPU a ADHD v Scening Land School v Tennessee, USA. Svoje praktické skúsenosti obohacuje o vzdelávanie na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii, Fonologické procesy v detskom veku a ich diagnostika, NKS pri demencii, Dyskalkúlia – diagnostika a terapia, Ťažkosti s učením detí so zdravotným postihnutím spina bifida a/alebo hydrocefalus, Diagnostika porúch psychického vývinu, Aspergerov syndróm, Praktické využitie Laheyovej modelu vývinu reči pre bežnú prax, Zajakavosť, Komunikácia a asertívne správanie, Using Assisteve Technology to adapt Education for children with special needs, KUPREV, INPP školský program, Kurz pracovnej pamäti – COGMED, Poruchy učenia a správania, koncentrácie, ADHD a ich neurofyziologické príčiny, KUPOZ, ABA/VB worshopy, Dynamic Assesment of Young Children, Myofunkčná terapia. Knižne publikovala v monografii Vývin mozgu a jeho poruchy, časť Mentálna retardácia. Prednášala o poruchách učenia, o diagnostike a terapii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre Lenoris i pre základné školy v Trnave.