Mgr. Monika Janíková, PhD.
logopedička

nemcova.logopedia@gmail.com

V roku 2018 úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto odbore v roku 2022 získala vedecko-akademický titul PhD. Počas magisterského aj doktorandského štúdia sa venovala výskumu naratívnych schopností u detí. Je spoluautorkou slovenskej adaptácie naratívneho hodnotiaceho nástroja MAIN: Hodnotenie naratívnych schopností pre multilingválne deti. Je absolventkou Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre logopédie PdF UK a odborný zamestnanec v Centre detskej reči.