Výberové konanie na miesto riaditeľa

Súkromného centra poradenstva a prevencie,

Centra detskej reči.

 

Mgr. Ivan Bunta – CENTRUM DETSKEJ REČI zriaďovateľ SCPP, Centra detskej reči, v Trnave vyhlasuje dňom 31.7.2023 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Súkromného centra poradenstva a prevencie, Centra detskej reči, so sídlom na Námestí Jozefa Herdu 1, v Trnave, s predpokladaným nástupom dňa 1.septembra 2023.

Požadované predpoklady a požiadavky

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. O pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

a. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov pre daný druh školského zariadenia.

b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
c. Vyžaduje sa absolvovanie 2. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu odborných zamestnancov.

 1. Iné kritériá a požiadavky:
  a. Osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, podľa § 15odsek 1 písmena a,b,c zákona .č. 138/2009 Z.z
  b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona 138/2019 Z.z.
  c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona 138/ 2019 Z.z.
  d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
  e. Prax s klientmi raného veku s diagnózami NKS, PVP, MP

f. Organizačné a riadiace schopnosti

g. Skúsenosti s vedením školského zariadenia sú vítané, nie sú však podmienkou.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
  a. Písomná prihláška do výberového konania
  b. Štruktúrovaný životopis
  c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 2. atestácie
  d. Návrh koncepcie rozvoja SCPP (v rozsahu max 3 strán)
  e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  f. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
  g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školského zariadenia
  h. Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášky zasielajte alebo osobne doručte do 21. augusta 2023 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať-výberové konania riaditeľa/riaditeľky SCPP“ na adresu: SCPP, Centrum detskej reči, Námestie J. Herdu 1, 917 01 Trnava.

 

 

V Trnave 28.7.2023 Mgr. Ivan Bunta