Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020):

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

  • U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  •  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzkypri zápise sa nebude vyžadovať odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ani odporučenie všeobecného lekára, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) §19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ.

Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky kontaktovaní a objednaní na psychologické, logopedické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia, ktoré súvisia s vyššie uvedenými zmenami.

Taktiež prosíme rodičov a zákonných zástupcov detí u ktorých je potrebné vykonať diagnostické a rediagnostické vyšetrenia (po prípravnom ročníku, pri prestupe na 2.stupeň ZŠ, pri prestupe na SŠ, z dôvodu VPU, žiadosti o asistenta učiteľa a pod.), aby nás kontaktovali a na vyšetrenia budete objednaní po obnovení prevádzky.

 

Pre bližšie informácie a poradenstvo nás neváhajte kontaktovať. Naši odborní pracovníci Centra detskej reči sú Vám v týchto dňoch stále k dispozícii prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Rodičia, žiaci, študenti a učitelia

môžu taktiež využiť webovú stránku https://www.ucimenadialku.sk/, prostredníctvom ktorej sa  dozviete dôležité termíny a usmernenia.

Učitelia  a rodičia

sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu aj na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

 

Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy

spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu. So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk.